Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Vector Executive Search & coaching, hierna te noemen “Vector”. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Vector en haar opdrachtgevers.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nummer 56612001.

Definities
1.In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Vector een opdracht heeft gegeven tot het verrichten van in deze algemene voorwaarden omschreven werkzaamheden;
• Werving en selectie: het door Vector voor de opdrachtgever selecteren van één of meer kandidaten welke mondeling of schriftelijk bij de opdrachtgever worden geïntroduceerd, met het doel tussen de opdrachtgever en de kandidaat een arbeidsverhouding te laten ontstaan;
• Arbeidsverhouding: iedere (feitelijke) werkrelatie, waaronder: een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk, een overeenkomst van opdracht, een aanstelling als ambtenaar, een inlening, al of niet via een derde.

Algemene bepalingen
2. Deze algemene voorwaarden kunnen door Vector eenzijdig worden gewijzigd. Vector zal de opdrachtgever van een eventuele wijziging schriftelijk op de hoogte stellen. Tenzij de opdrachtgever binnen 14 dagen na verzending van de schriftelijke kennisgeving van Vector schriftelijk bericht dat hij niet met de wijziging instemt, treden de gewijzigde algemene voorwaarden in de plaats van de op dat moment geldende algemene voorwaarden. In het geval de opdrachtgever binnen genoemde termijn schriftelijk aan Vector meedeelt dat hij niet met de wijziging instemt, blijven de op dat moment bestaande algemene voorwaarden van kracht.

3. De opdrachtgever verstrekt Vector tijdig alle informatie die Vector nodig heeft voor het goed uitvoeren van de opdracht. Indien Vector deze informatie schriftelijk wenst te ontvangen, zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk voor schriftelijke verstrekking van de informatie zorgdragen.

4. Offertes van Vector zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen zolang deze niet schriftelijk zijn geaccepteerd.

5. Vector en de opdrachtgever zullen alle vertrouwelijke informatie die zij verkrijgen omtrent elkaars ondernemingen en hun relaties strikt vertrouwelijk behandelen en niet aan derden bekend maken zonder schriftelijke toestemming van de andere partij, tenzij – en alsdan voorzover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

6. Vector is gerechtigd nakoming van haar verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht op te schorten, in het geval de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

7. De opdrachtgever die enige verplichting uit deze algemene voorwaarden niet nakomt, is gehouden tot vergoeding aan Vector van alle daaruit voortvloeiende schade en kosten (inclusief de kosten van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient Vector zo nodig terzake te vrijwaren. Dit laat onverlet dat Vector eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Vector verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Bijzondere bepalingen werving en selectie

Vervulling van de opdracht
8. Van een succesvolle vervulling van een opdracht met betrekking tot werving en selectie, is sprake indien en zodra tussen de kandidaat en opdrachtgever een arbeidsverhouding tot stand komt. Het bestaan van een arbeidsverhouding wordt tevens aangenomen indien en zodra de kandidaat ten behoeve van de opdrachtgever of een aan hem gelieerde onderneming, op welke wijze dan ook, al dan niet via een derde, werkzaam is.

9. Met een succesvolle vervulling van de opdracht is gelijk gesteld het geval dat een door Vector aan de opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen 12 maanden na de introductie van de kandidaat, al of niet na intrekking van de opdracht aan Vector door de opdrachtgever, ten behoeve van de opdrachtgever of een aan hem gelieerde onderneming, werkzaam is, op welke wijze dan ook, al dan niet via een derde.

10. Tenzij opdrachtgever terzake vooraf een nadrukkelijk schriftelijk voorbehoud heeft gemaakt is het honorarium als bedoeld in artikel 13 eveneens verschuldigd indien de door Vector geïntroduceerde kandidaat bij opdrachtgever bekend mocht blijken te zijn.

Verantwoordelijkheid

11. Vector is gehouden om zich in het kader van een opdracht in te spannen om geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van het aangaan van een arbeidsverhouding met de opdrachtgever. Vector is evenwel niet verantwoordelijk voor het nagaan van referenties, getuigschriften, cijferlijsten, certificaten, diploma’s e.d. van voorgestelde kandidaten, noch voor het verkrijgen en/of controleren van werkvergunningen en/of het controleren van de mentale of fysieke gesteldheid van kandidaten (voor zover al mogelijk). Voor de beslissing om met een door Vector geselecteerde kandidaat een arbeidsverhouding aan te gaan, alsmede voor de in dat kader gemaakte afspraken, de beloning en de arbeidsomstandigheden is de opdrachtgever dan ook volledig verantwoordelijk. Vector aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door een kandidaat die door Vector is aangedragen.

Geheimhouding

12. Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van een door Vector geselecteerde kandidaat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vector aan een derde bekend te maken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de opdrachtgever aan Vector een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 25.000 per overtreding, onverminderd het recht van Vector om volledige schadevergoeding te vorderen.

Honorarium

13. Bij een succesvolle vervulling van de opdracht tot werving en selectie, is de opdrachtgever aan Vector het honorarium verschuldigd gelijk aan een percentage van het bruto jaarsalaris van de kandidaat, zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging, te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW. Het bruto jaarsalaris als bedoeld in dit artikel is het jaarinkomen, inclusief alle emolumenten, dat de kandidaat in het kader van de tot stand gekomen arbeidsverhouding zal verdienen. Onder emolumenten wordt onder meer verstaan: vakantietoeslag, 13e en/of 14e maand, tantième, winstdelingen, bonussen, on target earnings, provisies, vaste onkostenvergoedingen, en verder alle als zodanig te kwantificeren uitkeringen en arbeidsvoorwaarden. Onder emolumenten wordt eveneens 25% van de cataloguswaarde (inclusief BPM en BTW) van een door de opdrachtgever aan de kandidaat beschikbaar gestelde auto gerekend.

Facturering en betaling

14. Het honorarium als bedoeld in artikel 13 wordt aan de opdrachtgever gefactureerd zo spoedig mogelijk na het tussen de opdrachtgever en de kandidaat tot stand komen van de arbeidsverhouding. De opdrachtgever zal Vector direct na het tot stand komen van de arbeidsverhouding schriftelijk hiervan op de hoogte stellen. Hij zal daarbij volledig inzage geven in de arbeidsvoorwaarden van de kandidaat, en aan Vector een afschrift verstrekken van de schriftelijk tussen de kandidaat en de opdrachtgever gemaakte afspraken. De opdrachtgever is hoe dan ook gehouden om binnen 14 dagen na een daartoe gedaan verzoek, aan Vector de gegevens te verstrekken betreffende het bruto jaarsalaris en de startdatum van de door Vector geselecteerde kandidaat. Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is Vector gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te schatten en conform die schatting te factureren.

15. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden om elke door Vector ingediende factuur binnen 14 dagen, te rekenen na de datum van de factuur, te voldoen. Indien de opdrachtgever de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is hij vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim, en een rente van 2% per kalendermaand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. De in het bezit van Vector zijnde kopie van de door haar aan de opdrachtgever verzonden factuur, geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en van de dag waarop de renteberekening begint.

16. De opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, te verrekenen met een al dan niet terecht vermeende tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.

17. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die Vector maakt als gevolg van de niet nakoming door de opdrachtgever van diens verplichtingen, komen geheel ten laste van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom, inclusief BTW en rente, tenzij Vector aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds zodra de opdrachtgever in verzuim is door hem verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht.

Garantieregeling

18. Indien sprake is van een succesvolle vervulling van de opdracht en de arbeidsverhouding tussen de kandidaat en opdrachtgever binnen één maand na totstandkoming ervan is beëindigd vanwege een reden die niet aan de opdrachtgever is toe te rekenen noch om andere redenen in zijn risicosfeer valt, en hij aan al zijn betalingsverplichtingen en andere verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden jegens Vector heeft voldaan, kan hij Vector verzoeken eenmalig een vervangende kandidaat te selecteren. Indien de opdrachtgever van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient hij Vector hiervan binnen 14 dagen na het einde van de arbeidsverhouding met de kandidaat, schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan hij op het bepaalde in dit en het volgende artikel geen beroep (meer) kan doen.

19. Indien opdrachtgever Vector heeft verzocht een vervangende kandidaat te selecteren als bedoeld in artikel 18 en Vector binnen drie maanden na het einde van de arbeidsverhouding tussen de kandidaat en de opdrachtgever geen vervangende kandidaat heeft geselecteerd, vergoedt Vector 30 % van het door de opdrachtgever betaalde honorarium (dus niet van eventuele overige kosten) aan de opdrachtgever. Vector zendt in dat geval aan de opdrachtgever een creditfactuur voor het desbetreffende bedrag, en betaalt dat bedrag binnen 30 dagen daarna aan de opdrachtgever.
In geen geval zal terugbetaling plaatsvinden indien de opdrachtgever in de periode van twee maanden zelf, al dan niet via een derde, een vervangende kandidaat heeft gevonden.